Кабель ААБЛ 1х240+2х1,5-1 цена. Купить ААБЛ 1х240+2х1,5-1