Кабель ААБЛ 1х800+2х1,5-1 цена. Купить ААБЛ 1х800+2х1,5-1